Barnehagens håndtering av personopplysninger

Barnehagen håndterer personopplysninger om barn og foresatte som er nødvendig for å kunne gi et forsvarlig barnehagetilbud.

Formålet med behandling av personopplysningene er for å gi forsvarlig omsorg av barnet. For det tilfelle foresatte ønsker informasjon om personopplysningene som håndteres i barnehagen, skal daglig leder kontaktes.

Avtalen om barnehageplass gir rettslig grunnlag for å håndtere personopplysninger som er nødvendige for å gi et forsvarlig barnehagetilbud. Håndtering av opplysninger utover dette skal baseres på samtykke fra foresatte. 

Personopplysningene håndteres i henholdt til krav i relevante lover, forskrifter og interne rutiner, slik at bare personer med innsynsrett og ansatte med tjenstlig behov, får kjennskap til opplysningene. Opplysningene arkiveres i barnehagen slik at opplysningene skal være beskyttet fra uvedkommende, men samtidig tilgjengelig for ansatte ved behov.

Opplysningene oppbevares så lenge barnet har plass i barnehagen. Når barnet slutter i barnehagen, og senest innen januar året etter at barnet har sluttet i barnehagen, vil opplysningene bli makulert av barnehagen. 

Foresatte har rett til å anmode daglig leder om innsyn i personopplysningene samt rett til korrigering eller sletting av opplysningene. Foresatte har videre rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, men dette må vurderes i henholdt til barnehagens behov i forhold til å kunne gi et forsvarlig tilbud. 

For det tilfelle behandlingen av personopplysninger basert på samtykke, har foresatte anledning til når som helst å trekke samtykket tilbake.

For det tilfelle foresatte ikke aksepterer å gi nødvendig personopplysninger som barnehagen anser nødvendig, kan konsekvensen bli at barnehageplassen opphører. 

Foresatte har adgang til å klage på barnehagens håndtering av personopplysninger til Datatilsynet.