Vedtekter for Veslehaven barnehage AS

Ikrafttredelse


Vedtektene gjelder fra 1.juni 2024 

Vedtektene i Veslehaven barnehage ble utarbeidet og vedtatt 1.mai 2001. Styret i Veslehaven barnehage har vedtatt endringer i vedtektene, siste endring 01.06.24. 

1. Eierforhold


Veslehaven barnehage eies og drives av Nancy Elisabeth Petersen og Hege Cecilie Møller. 

2. Lovgrunnlag


Barnehagens lovgrunnlag er å drive i samsvar med lov om barnehager av 17.juni 2005 (barnehageloven) og tilhørende forskrifter og retningslinjer, og barnehagens vedtekter. Sandefjord kommune har tilsyn med driften. 

3. Formål


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et ufordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

Barnehageloven §1 (ekstern lenke)

4. Leke- og oppholdsareal pr barn


Barnehagens leke- og oppholdsareal følger til enhver tid departementets veiledende norm. 

5. Internkontroll


Internkontroll er innført i barnehagene på bakgrun av forskrift om internkontroll av 06.12.1996 og er i henhold med §9 i barnehageloven. Det er utarbeidet prosedyrer for å sikre at helse, miljø og sikerhet blir tilfredsstillende ivaretatt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. 

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (ekstern lenke)

6. Åpningstid


Barnehagens åpningstid er 7.00 – 16.30 mandag til fredag. Barnehagen stenger kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag og holder stengt julaften og nyttårsaften, samt offisielle fridager og bevegelige helligdager.

I romjulen vil barnehagen være åpent for barn som har behov for plass. Åpningstid i romjulen er fra 08.00 til 16.00.

Barnehagen har sommerstengt tre uker i juli, uke 28, 29 og 30.

Barnehagen holder stengt fem planleggingsdager i året.

7. Foreldreråd - samarbeidsutvalg


Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jfr. barnehageloven § 4.

Foreldre som til enhver tid har barn i Veslehaven barnehage, er representanter i foreldrerådet, jfr. forskrifter til loven.

Foreldrerepresentantene blir valgt av foreldrerådet på foreldremøtet i høsthalvåret.  De ansatte velger sine representanter.

Vi har et samarbeidsutvalg på Lasken og et samarbeidsutvalg på Hemsbakken. Hvert samarbeidsutvalg består av foreldrerepresentanter, representanter fra personalet og eiere av barnehagen.

Representantene velges for et år av gangen. Det gis ikke godtgjørelse for deltakelse i SU.

8. Opptak


Det er ett hovedopptak i året, med søknadsfrist 1.mars.

Søknadsfrist for hovedopptaket følger Sandefjord kommunes vedtak om søknadsfrist.

Søknader tas i mot hele året. Opptak til ledige plasser foretas fortløpende. 

9. Opptakskrets og kriterier for opptak av barn


Opptakskrets er Sandefjord kommune. 

Barnehagens styrer har opptaksmyndighet og foretar opptaket basert på ledig kapasitet og alderssammensetning i barnehagen. 

Barnehageplass tildeles barn som er bosatt i Sandefjord kommune etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne med rett til barnehageplass jfr barnehagelovens §18 og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4.
  2. Barn av ansatte
  3. Søsken av barn som går i barnehagen
  4. Øvrige barn på venteliste. hensynet til barnehagens gruppesammensetning og inntjeningskrav

10. Barnehageåret


Barnehageåret varer fra 1.august tom 31.juli påfølgende år. Uke 28, 29 og 30 har barnehagen sommerstengt, jfr pk 6.

11. Disponering av plass


Barna disponerer plassen frem til de begynner på skolen, dersom foreldrebetallingen opprettholdes. Skolestartere beholder plassen til 31.juli året de begynner på skolen. 

12. Oppsigelse av plass


Barnet slutter automatisk i barnehagen det året barnet begynner på skolen. 

Dersom barnet ønsker å slutte i barnehagen må plassen sies opp gjennom samordnet opptak i Sandefjord kommune. Oppsigelsesfrist er 2 måneder med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden uansett om plassen benyttes eller ikke. 

13. Søknad om permisjon


Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Søknad om permisjon må meldes skriftlig til styrer med minst to måneders varsel. Søknaden kan innvilges og vil gjelde ut barnehageåret, slik at barnehagen kan ta inn et nytt barn så lenge permisjonen varer. Foreldrebetalingen gjelder fra søknadstidspuktet og til den evt. permisjonen begynner, enten plassen benyttes eller ikke. 

Permisjon innvilges ikke før barnet har startet i barnehagen. 

14. Sykdom og helse


Det skal legges frem en egenerklæring om barnets helse før oppstart i barnehagen. Barnehagen følger folkehelseinstituttets retningslinjer ved barns sykdom. Oppstår smittsomme sykdommer i hjemmet, må det straks meldes fra til barnehagen. 

FHI Barnehager og smittevern

15. Foreldrebetaling


Eier fastsetter betalingssatsene ut i fra Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehger. 

Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Juli er betalingsfri måned. 

Dersom forsørger ikke betaler barnets opphold i barnehagen etter de satser som er fastsatt, og i rett tid, kan plassen sies opp med 14 dagers varsel. 

Foresatte med lav inntekt kan søke om redusert betaling. Søknadsskjema og retningslinjer er lagt ut på Sandefjord kommune sin hjemmeside her Link til Sandefjord kommune, redusert betaling.

Det gis søskenmoderasjon til foreldre med mer enn et barn i barnehagen. Vi følger bestemmelsene til Sandefjord kommune. 

16. Matservering


Barna får servert lunsj og ettermiddagsmat i barnehagen hver dag. Dette dekkes gjennom kostpenger fra foreldfrene.

Barnehagen følger Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen fra Helsedirektoratet.

17. Forskuddsbetaling


Når barnet har fått plass i Veslehaven barnehage AS skal det betales inn et forskudd på foredrebetalingen. Dette beløpet betales inn i forkant av oppstart og er en bekreftelse på at barnet takker ja til barnehageplassen. Forskuddet tilsvarer en måneds betaling. 

Forskuddet gjelder som en sikkerhet for Veslehaven barnehage as og blir betalt tilbake innen 3 måneder etter at barnet har sluttet i barnehagen. Det påløper ikke renter på dette beløpet. 

18. Ferie


Alle barn i barnehagen skal ha fire uker ferie i løpet av et barnehageår (jfr punkt 15, juli er betalingsfri).

Tre uker ferie gjennomføres i juli (jfr punkt 6, sommerstengt tre uker i juli).  Den siste ferieuken må tas ut i løpet av barnehageåret (1.august-31.juli).

Ferie skal meldes i Kidplan minst to uker før ferie skal tas ut.

For at det skal regnes som ferie må fraværet være av minst én ukes varighet. Unntak er ferie i forbindelse med jul og påske. Dagene i romjulen og de tre dagene før skjærtorsdag kan tas ut som enkelte feriedager. Er det dager med få eller ingen påmeldte barn i romjulen og de tre dagene før påske, vurderes sammenslåing av avdelinger eller stenging.

19. Planleggingsdager


Personalet har fem kurs- og planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene fordeles i løpet av barnehageåret.

20. Ansvarsforsikring


Barnehagen har alminnelig ulykkesforsikring for barna når de oppholder seg i barnehagen. Forsikringer utover dette må tegnes evt av foreldrene.

Barnehagen har ikke ansvar for å erstatte skade som barn i barnehagen måtte volde forsettlig eller uaktsomt, jfr. lov om skadeerstatning §§ 1.1 og 1.2. Barnehagen er heller ikke ansvarlig for medbrakte klær, leker og utstyr. 

21. Taushetsplikt, varsling og opplysningsplikt


Personalet i barnehagen har taushetsplikt etter reglene som gjelder i forvaltningsloven § 13. 

Videre har personalet opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og barneverntjenesten etter barnehagelovens §§ 45 og 46.

22. Politiattest


De ansatte må vise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse etter barnehagelovens § 30