Vedtekter for Veslehaven barnehage

VEDTEKTER FOR VESLEHAVEN BARNEHAGE A/S

Endringer i vedtektene fra 1.juli 2023

Punkt 6 - Fra sommeren 2023 så vil barnehagen ha sommerstengt 3 uker i juli (28-30). I romjulen har vi åpent for barn som har behov for barnehageplass. Barna er da samlet i Hemsbakken 6.
                      

Punkt 10 - Barnehageåret i Veslehaven starter onsdag andre uke i august.
                 Tilvenning av nye barn begynner fra onsdag i uke 32.

Punkt 11 - Skolestarterne beholder sin plass i Veslehaven tom fredag i uke 27 året de begynner på skolen. 

Punkt 18 - Fra sommeren 2023 så vil alle har ha ferie uke 28, 29 og 30. Barna må ha 4 uker ferie iløpet av et barnehageår. Ferie utenom disse 3 ukene, meldes opp i Kidplan.

Punkt 19 - Vi reduserer fra syv til fem planleggingsdager hvert barnehageår. Første planleggingsdag er 7.august 2023.

 

Ikrafttredelse


 Vedtektene gjelder fra 1.januar 2022. 

Vedtektene i Veslehaven barnehage ble utarbeidet og vedtatt 1.mai 2001. Styret i Veslehaven barnehage har vedtatt endringer i vedtektene, siste endring 01.01.22. 

1. Eierforhold


Veslehaven barnehage eies og drives av Nancy Elisabeth Petersen og Hege Cecilie Møller. 

2. Lovgrunnlag


Barnehagens lovgrunnlag er å drive i samsvar med lov om barnehager av 17.juni 2005 (barnehageloven) og tilhørende forskrifter og retningslinjer, og barnehagens vedtekter. Sandefjord kommune har tilsyn med driften. 

3. Formål


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et ufordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

Barnehageloven §1 (ekstern lenke)

4. Leke- og oppholdsareal pr barn


Barnehagens leke- og oppholdsareal følger til enhver tid departementets veiledende norm. 

5. Internkontroll


Internkontroll er innført i barnehagene på bakgrun av forskrift om internkontroll av 06.12.1996 og er i henhold med §9 i barnehageloven. Det er utarbeidet prosedyrer for å sikre at helse, miljø og sikerhet blir tilfredsstillende ivaretatt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. 

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (ekstern lenke)

6. Åpningstid


Barnehagens åpningstid er 7.00 - 16.30 mandag til fredag. Barnehagen har åpent hele året (unntak av offisielle fridager og bevegelige helligdager). Barnehagen stenger kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag og er stengt julaften og nyttårsaften. 

I romjulen har barnehagen en åpningstid fra 8.00 - 16.00. 3 uker i juli holdes avdeling Lasken stengt. Alle avdelinger i barnehagen er da samlet på avdeling Hemsbakken. Åpningstid i fellesuker på Hemsbakken er 7.15 - 16.30. 

Nytt fra 2023: Barnehagen er sommerstengt 3 uker i juli (28-30). I romjulen vil det være tilbud til barn som har behov for barnehageplass. Barna samles da i Hemsbakken 6 og vil ha en åpningstid fra 8.00-16.00. 

7. Foreldreråd - samarbeidsutvalg


Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, barnehageloven § 4. 

Foreldre som til enhver tid har barn i Veslehaven barnehage, er representanter i foreldrerådet, jfr. forskrift til loven. Foreldrerepresentantene blir valgt av foreldrerådet på foreldremøte i høsthalvåret. De ansatte velger sine representanter. 

Samarbeidsutvalget i Veslehaven består av 4 foreldrerepresentanter, 2 representanter fra personalet og 2 eiere av barnehagen. Representantene velges for et år av gangen. Det gis ikke godtgjørelse for deltakelse i SU. 

8. Opptak


Det er ett hovedopptak i året, med søknadsfrist 1.mars.

Søknadsfrist for hovedopptaket følger Sandefjord kommunes vedtak om søknadsfrist.

Søknader tas i mot hele året. Opptak til ledige plasser foretas fortløpende. 

9. Opptakskrets og kriterier for opptak av barn


Opptakskrets er Sandefjord kommune. 

Barnehagens styrer har opptaksmyndighet og foretar opptaket basert på ledig kapasitet og alderssammensetning i barnehagen. 

Barnehageplass tildeles barn som er bosatt i Sandefjord kommune etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne med rett til barnehageplass jfr barnehagelovens §18 og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4.
  2. Barn av ansatte
  3. Søsken av barn som går i barnehagen
  4. Øvrige barn på venteliste. hensynet til barnehagens gruppesammensetning og inntjeningskrav

10. Barnehageåret


Barnehageåret i Veslehaven barnehage går fra 15.august - 14.august.

Nytt fra 1.juli 2023 - barnehageåret går fra onsdag i uke 32. Tilvenning av nye barn starter onsdag i uke 32. 

11. Disponering av plass


Barna disponerer plassen frem til de begynner på skolen, dersom foreldrebetallingen opprettholdes. Skolestartere beholder plassen til 31.juli året de begynner på skolen. 

12. Oppsigelse av plass


Barnet slutter automatisk i barnehagen det året barnet begynner på skolen. 

Dersom barnet ønsker å slutte i barnehagen må plassen sies opp gjennom samordnet opptak i Sandefjord kommune. Oppsigelsesfrist er 2 måneder med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden uansett om plassen benyttes eller ikke. 

13. Søknad om permisjon


Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Søknad om permisjon må meldes skriftlig til styrer med minst to måneders varsel. Søknaden kan innvilges og vil gjelde ut barnehageåret, slik at barnehagen kan ta inn et nytt barn så lenge permisjonen varer. Foreldrebetalingen gjelder fra søknadstidspuktet og til den evt. permisjonen begynner, enten plassen benyttes eller ikke. 

Permisjon innvilges ikke før barnet har startet i barnehagen. 

14. Sykdom og helse


Det skal legges frem en egenerklæring om barnets helse før oppstart i barnehagen. Barnehagen følger folkehelseinstituttets retningslinjer ved barns sykdom. Oppstår smittsomme sykdommer i hjemmet, må det straks meldes fra til barnehagen. 

15. Foreldrebetaling


Eier fastsetter betalingssatsene ut i fra Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehger. 

Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Juli er betalingsfri måned. 

Dersom forsørger ikke betaler barnets opphold i barnehagen etter de satser som er fastsatt, og i rett tid, kan plassen sies opp med 14 dagers varsel. 

Foresatte med lav inntekt kan søke om redusert betaling. Søknadsskjema og retningslinjer er lagt ut på Sandefjord kommune sin hjemmeside her Link til Sandefjord kommune, redusert betaling.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for første søsken og 50 % for andre, tredje søsken osv med utgangspunkt i gjeldende bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling. Barnet med størt barnehagetilbud betaler full sats. Ved likt barnehagetilbud til søsken betaler det eldste barnet full sats.

16. Matservering


Barna får servert lunsj og ettermiddagsmat i barnehagen hver dag. Dette dekkes gjennom kostpenger fra foreldfrene.

Barnehagen følger Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen fra Helsedirektoratet.

17. Forskuddsbetaling


 Når barnet har fått plass i Veslehaven barnehage AS skal det betales inn et forskudd på foredrebetalingen. Dette beløpet betales inn i forkant av oppstart og er en bekreftelse på at barnet takker ja til barnehageplassen. Forskuddet tilsvarer en måneds betaling. 

Forskuddet gjelder som en sikkerhet for Veslehaven barnehage as og blir betalt tilbake innen 3 måneder etter at barnet har sluttet i barnehagen. Det påløper ikke renger på dette beløpet. 

18. Ferie


Alle barn i barnehagen skal ha 4 uker ferie i løpet av et barnehageår. 

I perioden 23.juni - 14.august skal det taes ut minst 3 uker ferie, 2 uker skal være sammenhengende. 

Frist for å melde sommerferie er satt til 30.april. Dersom fristen ikke overholdes, kan barnehagen fastsette barnets ferie. 

Ferie skal meldes skriftlig på egne skjemaer fra barnehagen minst en uke før ferien skal tas ut. For at det skal regnes som ferie må fraværet være av minst 1 ukes varihet. Unntak er ferie i forbindelse med jul og påske. 

Dagene i romjulen og de 3 dagene førskjærtorsdag kan tas ut som enkelte feriedager. Er det uker med få eller ingen påmeldte barn, vurderes sammenslåing av avdelinger eller stenging. 

3-4 uker i julli er alle avdelinger samlet på avdeling Hemsbakken.

Nytt fra 2023: Barnehagen har stengt 3 uker i juli, uke 28-30. 

19. Planleggingsdager


Personalet har 7 kurs- og planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene fordeles i løpet av barnehageåret.

Nytt fra 2023: Personalet har 5 kurs- og planleggingsdager i løpet av et barnehageår.

20. Ansvarsforsikring


Barnehagen har alminnelig ulykkesforsikring for barna når de oppholder seg i barnehagen. Forsikringer utover dette må tegnes evt av foreldrene.

Barnehagen har ikke ansvar for å erstatte skade som barn i barnehagen måtte volde forsettlig eller uaktsomt, jfr. lov om skadeerstatning §§ 1.1 og 1.2. Barnehagen er heller ikke ansvarlig for medbrakte klær, leker og utstyr. 

21. Taushetsplikt, varsling og opplysningsplikt


Personalet i barnehagen har taushetsplikt etter reglene som gjelder i forvaltningsloven § 13. 

Videre har personalet opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og barneverntjenesten etter barnehagelovens §§ 45 og 46.

22. Politiattest


De ansatte må vise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse etter barnehagelovens § 30