Veslehavens pedagogiske grunnsyn

Veslehaven barnehage drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Foreldre og barn skal oppleve at barnehagen innfrir de forventninger og de behov som er av betydning for dem. Vi søker kontinuerlig i å forbedre vårt tilbud ved å vurdere drift, samarbeidsrutiner, arbeidsmåter, ressursbruk og tilbud til barna. Et menneskelig fellesskap som barnehagen er, trenger stadig fornyelser gjennom økte kunnskaper, ferdigheter og erfaringer. Dette er med på å sikre kvaliteten på det arbeidet som blir gjort i barnehagen.

Barnehagens pedagogiske plattform bygger hovedsakelig på kristne grunnverdier og rammeplanens målsettinger.

Vårt syn bygger på prinsipper som likeverd, toleranse og respekt for alle mennesker. Miljøet i barnehagen er preget av omsorg og åpenhet som bidrar til å utvikle fredlige konfliktløsninger. Vårt syn på barn er at barna er skapende individer, og at det er viktig at vi er med på å stimulere barnas skapende utvikling. Vi ønsker å gi barna en positiv barndom slik at de utvikler gode holdninger, respekt og omsorg for andre mennesker og at de utvikler selvstendighet og får positivt selvbilde. Barndommen har egenverdi, barn skal få lov til å være barn og få oppleve medbestemmelsesrett over egne interesser.

Glede og humor har en sentral plass i barnehagens hverdag og er en naturlig del av den frie leken. De voksne i barnehagen vil i fellesskap legge forholdene til rette for lek og hjelpe alle til å bli inkludert. De voksne gir plass og tid til lek og har respekt for leken og den frihet som ligger i leken. Dette vil bidra til at barna utvikler gode holdninger og et positivt verdisyn. Barnhagen er en viktig sosialiseringsarena hvor barna skal i samspill med andre få mulighet for å oppleve mestring, trygghet og respekt gjennom det å få være seg selv.

De voksne som gode forbilder
De voksne i barnehagen ønsker å opptre som gode forbilder for barna når det gjelder oppdragelse. Barn speiler ofte seg selv i hvordan vi behandler dem. Barna skal bli møtt med gjensidighet og respekt. Hvert barn i barnehagen skal føle at de blir sett, hørt og opplevd. Vi ser på barnehagen som et viktig supplement til hjemmet. Vi mener at foreldre er eksperter på egne barn og vi i barnehagen ønsker å imøtekomme foreldrenes ønsker og behov så langt det lar seg gjøre.